Telefoon: +32 (0)15 22 23 22 E-mail: info@dils-fsw.be Klantenportaal

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BOUWCENTER DILS NV

 1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, of overeenkomst tussen BOUWCENTER DILS NV ( met maatschappelijke zetel te 2235 Hulshout, Industriepark 40, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0411.928.118) en haar klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

 2. Voor zover bepalingen in deze algemene voorwaarden niet in overeenstemming zouden zijn met de huidige wetgeving m.b.t. transacties tussen handelaar en consument (“B2C”), blijven deze bepalingen van toepassing op transacties tussen handelaars (“B2B”). Van zodra een klant goederen of diensten geheel of gedeeltelijk voor beroepsmatige doeleinden aanschaft, is hij geen consument meer.
  Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 3. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop) voorwaarden.

 4. Orders van een klant binden BOUWCENTER DILS NV niet. Tussen BOUWCENTER DILS NV en de klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening door een medewerker van BOUWCENTER DILS NV van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst.

  Onze offertes zijn slechts bindend indien zij door een medewerker van BOUWCENTER DILS NV werden ondertekend en zij blijven na ondertekening 30 dagen geldig.

 5. De ondertekenaar die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris, een bestelling plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. BW en 1200 e.v. BW.

 6. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de aannemings –of verkoopovereenkomst tussen partijen. Eventuele wijzigingen aan de bestelde werken en/of meerwerken zullen bijkomend worden gefactureerd overeenkomstig de tarieven en eenheidsprijzen die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/meerwerken worden besteld. De klant kan de geldende tarieven en eenheidsprijzen te allen tijde bij BOUWCENTER DILS NV opvragen.

  Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van BOUWCENTER DILS NV is steeds ten laste van de klant.

  BOUWCENTER DILS NV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de ondertekening van de verkoops ‐of aannemingsovereenkomst, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen en energie en de loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. De nieuwe prijsstructuur zal tenminste één maand voor de inwerkingtreding schriftelijk of per e‐mail aan de klant ter kennis worden gebracht. Indien de klant de nieuwe prijsstructuur niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de overeenkomst. Indien BOUWCENTER DILS NV deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe prijsstructuur, wordt de klant geacht in te stemmen met de nieuwe prijsstructuur.

 7. Wat betreft verkoop: bestellingen kunnen niet worden geannuleerd, tenzij met uitdrukkelijk, schriftelijk akkoord van BOUWCENTER DILS NV.
  Wat betreft aanneming: indien de klant geheel of gedeeltelijk het werk afzegt, wordt de post van al wat BOUWCENTER DILS NV bij de aanneming had kunnen

  winnen resp. de gemaakte kosten bepaald op 15 % van de afgezegde werken.

 8. De door BOUWCENTER DILS NV meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de klant echter het recht om de koop per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat BOUWCENTER DILS NV nog niet heeft geleverd binnen een periode van één maand nadat BOUWCENTER DILS NV hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

 9. In geval van vertraging of gebreken in de levering van de bestelde producten, kan de klant zich niet op kosten van BOUWCENTER DILS NV elders bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 BW zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen BOUWCENTER DILS NV en de klant.

 10. BOUWCENTER DILS NV behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

 11. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de kosten van de levering niet in de prijs inbegrepen. Indien de levering het gebruik van bijzonder materiaal vereist (bv. een kraan of heftruck), kan hiervoor een beroep op een gespecialiseerde firma worden gedaan. Deze kosten zijn ten laste van de klant.

 12. De klant is verplicht om de door BOUWCENTER DILS NV geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd. De goederen worden geleverd op paletten en worden afgezet met de kraan van de vrachtwagen aan de voet van de vrachtwagen. Op het moment van de levering dient de klant de leveringsbon af te tekenen.

 13. Goederen afgehaald of vervoerd door een andere persoon dan BOUWCENTER DILS NV, reizen op risico van de afnemer vanaf het opladen in het magazijn van BOUWCENTER DILS NV. Alsdan dient het nazicht door de afnemer bij het afhalen in ons magazijn te geschieden. Hierna worden er geen klachten m.b.t. zichtbare gebreken / niet‐conforme levering meer aanvaard.

 14. De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door BOUWCENTER DILS NV geleverde of te leveren goederen aan BOUWCENTER DILS NV verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

  Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te vervreemden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht.

  De klant draagt de zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de hoogste standaarden en veiligheidsvereisten die gangbaar zijn in de sector. De klant dient deze goederen tot op het moment van de eigenlijke eigendomsvoordracht bovendien te verzekeren tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van doch niet uitsluitend elke vorm van verval, brand, waterschade en diefstal) en de desbetreffende verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage aan BOUWCENTER DILS NV voor te leggen.

  De klant verbindt er zich toe om BOUWCENTER DILS NV te verwittigen, indien de verkochte goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal onmiddellijk en spontaan BOUWCENTER DILS NV de identiteit van de eigenaar meedelen.

 15. Pallets, containers en andere hulpmiddelen bij het transport die niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik blijven eigendom van BOUWCENTER DILS NV. De klant is verplicht om deze op het eerste verzoek van BOUWCENTER DILS NV en op eigen kosten terug te bezorgen. De klant mag deze pallets, containers en andere hulpmiddelen niet aan derden ter beschikking stellen of voor andere doeleinden aanwenden dan waarvoor zij zijn bestemd. Indien BOUWCENTER DILS NV de pallets, containers en andere hulpmiddelen beschadigd terugkrijgt, is de klant hiervoor aansprakelijk en dient zij BOUWCENTER DILS NV hiervoor integraal schadeloos te stellen, op eenvoudig vertoon van de herstelfactuur.

 16. Indien de goederen op het moment van de levering niet door de klant in ontvangst worden genomen, is BOUWCENTER DILS NV gerechtigd, doch niet verplicht, om de goederen voor rekening en risico en op kosten van de klant op te slaan. Na een periode van twee weken na de vooropgestelde levering is BOUWCENTER DILS NV gerechtigd, doch niet verplicht, om de desbetreffende goederen door te verkopen. In een dergelijk geval dient de klant BOUWCENTER DILS NV schadeloos te stellen voor een eventuele lagere opbrengst, de extra kosten die BOUWCENTER DILS NV wegens het verzuim van de klant heeft dienen te maken en eventuele andere schade die BOUWCENTER DILS NV heeft geleden.

 17. De klant dient bij levering onmiddellijk te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde/geplaatste goederen/diensten overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen op de leveringsbon te worden vermeld of uiterlijk binnen de 48 u na levering (verkoop) / plaatsing (aanneming) schriftelijk aan BOUWCENTER DILS NV te worden gemeld, waarbij de klant de gebreken op een gedetailleerde en gemotiveerde wijze dient te beschrijven. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant evenwel niet op.

  De (al dan niet gedeeltelijke) ingebruikname van de geleverde en/of geplaatste goederen door de klant impliceert in elk geval de onherroepelijke aanvaarding ervan.

 18. Marmer, graniet, witsteen en andere natuursteensoorten worden verkocht met hun natuurlijke eigenschappen en gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat evenwel slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt, zodat een identieke levering door de klant geenszins kan worden geëist. Een afwijking van 2 mm van de dikte of van de vlakheid van de platen is in de sector van de steenbewerking aangenomen en kan in geen geval reden geven tot enige klacht. Op maatvoering dienen afwijkingen te worden geaccepteerd. Hiervoor wordt verwezen naar de Europese Normen (EN‐Normen), zowel als naar andere gebruikelijke technische richtlijnen en voorschriften, o.m. die van het WTCB.

 19. De aansprakelijkheid van BOUWCENTER DILS NV voor eventuele verborgen gebreken in de door BOUWCENTER DILS NV geleverde/geplaatste goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 1 jaar na de levering/plaatsing van de goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de acht dagen na de ontdekking van het gebrek per aangetekend schrijven door de klant aan BOUWCENTER DILS NV te worden meegedeeld. Deze melding dient een gedetailleerde en gemotiveerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

 20. De klant aanvaardt en erkent dat BOUWCENTER DILS NV de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant ten aanzien van BOUWCENTER DILS NV kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

 21. Alle facturen van BOUWCENTER DILS NV worden geacht te zijn aanvaard, wanneer zij niet aangetekend binnen een termijn van 8 dagen gemotiveerd werden geprotesteerd.

  Indien een gedeelte van de factuur wordt betwist, dient het protest duidelijk en gemotiveerd aan te geven welk deel van de factuur wordt geprotesteerd en op welk bedrag dit protest betrekking heeft. Hoewel de factuur, ongeacht het protest integraal verschuldigd en opeisbaar blijft, dient de klant bij een gedeeltelijk protest minstens het niet‐geprotesteerde deel van het bedrag, onmiddellijk te betalen.

 22. Behoudens een tussen partijen afwijkende schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen van BOUWCENTER DILS NV contant betaalbaar op diens maatschappelijke zetel uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum in de valuta opgeven in de factuur. Het betreft een draagschuld, geen haalschuld.

 23. Bij niet‐betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 0,5 % per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 40 EURO), onverminderd het recht van BOUWCENTER DILS NV om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 24. Bij niet‐betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

  In dat geval behoudt BOUWCENTER DILS NV zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestellingen en zonder schadevergoeding.

 25. Bij gebrek aan tijdige betaling van een factuur van BOUWCENTER DILS NV vervallen alle eventuele overeengekomen prijskortingen en verminderingen.

 26. Betalingen die de klant aan BOUWCENTER DILS NV verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de

  verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

 27. Indien er bij BOUWCENTER DILS NV op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet‐of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt BOUWCENTER DILS NV zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de klant weigert om op het verzoek van BOUWCENTER DILS NV in te gaan, behoudt BOUWCENTER DILS NV zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs van de bestelling verschuldigd.

 28. Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  Echter, ingeval van faillissement van de klant, worden wederzijdse schulden/schuldvorderingen gecompenseerd en enkel het saldo is tussen partijen opeisbaar.

 29. BOUWCENTER DILS NV is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.
  BOUWCENTER DILS NV is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of

  vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.

 30. De klant dient elk schadegeval dat zich zou voordoen op de werf onmiddellijk telefonisch te melden aan BOUWCENTER DILS NV en binnen de 48 uur schriftelijk te bevestigen met een gedetailleerde omschrijving van alle relevante feiten. Zo niet, vervalt definitief en onherroepelijk elk recht van de klant om lastens BOUWCENTER DILS NV enige vordering in te stellen wat betreft dit schadegeval.

 31. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt BOUWCENTER DILS NV niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan BOUWCENTER DILS NV hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.

 32. Enkel schriftelijke correspondentie gericht aan de maatschappelijke zetel van BOUWCENTER DILS NV wordt in aanmerking genomen.

 33. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden

  uitsluitend beheerst door het Belgisch intern recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 34. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdelingen Mechelen.

 35. De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door BOUWCENTER DILS verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding.  De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan BOUWCENTER DILS – Nijverheidsstraat 12 – 2235 Hulshout of info@bouwcenterdils.be Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop BOUWCENTER DILS persoonsgegevens verwerkt vindt u op www.bouwcenterdils.be in ons algemeen beleid hieromtrent. Ze kunnen ook verwerkt worden in direct marketing (alternatieve formulering: om u op de hoogte te houden van andere diensten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien de opdrachtgever dit niet wilt, volstaat het dit mee te delen aan Bouwcenter Dils.